wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Polityka prywatności
KONTAKT
 • Polish joker
  Spółka zo.o.
  Ogrodowa 13
  32-300 Olkusz
  Nip: 6372210151
  tel. 608328577
  e-mail: kontakt@maxto-sklep.pl , polishjoker21@gmail.com
  NIP: 6372210151
 • E-mail:kontakt@maxto-sklep.pl
 • Telefon517 475 634
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00
Hity sklepowe
Interkom Motocyklowy MaxTo M2C DO 6 KASKÓW LCD

Interkom Motocyklowy MaxTo M2C DO 6 KASKÓW LCD

340,00 zł brutto276,42 zł netto
NAJNOWSZY MODEL MARKI MAXTO INTERMOM MAXTO M2C Z WYŚWIETLACZEM LCD Interkom Motocyklowy MaxTo M2C z ekranem LCD,   z Hybrydowym i Integralnym zestawem słuchawkowym !!! ✅ cechą tego urządzenia jest możliwość podłączenia do 6motocyklistów w trybie konferencji "Full…

Polityka prywatności

Polityka prywatności

RODO

Korzystając z naszego profilu na stronie www.maxto-sklep.pl poprzez stworzenie profilu, rejestrację i logowanie się oraz korzystanie z naszych ofert i usług wraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie sowich danych osobowych. 

Na przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych może Pan/Pani wyrazić zgodę zaznaczając w odpowiednim checkbox’ie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych, osobowych jest firma POLISH JOKER Sp.zo.o 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji umowy objętej zamówieniem lub/i udzielonym zleceniem i wykonaniem umowy, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO;
 • Dane osobowe są to informacje, które mogą być wykorzystane do zidentyfikowania Państwa bezpośrednio lub pośrednie, samodzielnie lub łącznie z innymi informacjami. Za przetwarzania danych osobowych rozumie się m. in. gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, ujawnienie, udostępnianie czy usuwanie. Administrator gromadzi dane wyłącznie niezbędne do realizacji usługi w tym: imię i nazwisko, identyfikator urządzeń, adres e-mail, numer telefonu czy adres do wysyłki.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz do końca okresu wynikającego z okresu przedawnienia dochodzenia roszczeń, nie dłużej jednak niż wymagają tego przepisy prawa podatkowego;
 • Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie pracownikom lub współpracownikom Administratora tylko w celu umożliwienia realizacji umowy łączącej Pana/Panią z Administratorem;
 • Pana/Pani dane osobowe nie są profilowane i nie podlegają żadnym decyzją podejmowanym w sposób zautomatyzowany;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza obszar Unii Europejskiej;
 • Niedopuszczalne będzie przetwarzanie Pana/Pani danych w celu marketingu bezpośredniego, chyba że odrębna zgoda zostanie wyrażona;
 • W razie wyrażenia przez Pani/Pana zgody Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, bazując na podstawie prawnej – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W takim przypadku Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane odwołania zgody;
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do:

  - żądania od Administratora uzyskania dostępu do danych osobowych,

  - do uzyskania kopii sowich danych osobowych,

  - do przeniesienia danych osobowych do innego Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

  - do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  - do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędy Ochrony Danych ( Stawki 2,00-193 Warszawa) gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa,

  - do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. W takiej sytuacji Administrator przestanie przetwarzać Pana/Pani dane w tych celach, chyba że zaistnieją ważne, prawie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub Pana/Pani dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  - wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dobrowolnie i zgodnie z prawem, przed jej cofnięciem;

  - Świadomie nie gromadzimy online danych osobowych dzieci poniżej 13 roku. Jeśli dowiedzą się Państwo o tym, że dziecko udostępniło nam dane osobowe bez zgody rodziców, proszę się z nami skontaktować na podany poniżej adres e-mai/telefonu. Jeśli dowiemy się o tym, że dziecko poniżej trzynastego roku życia udostępniło nam Dane osobowe bez zgody rodziców, podejmiemy kroki mające na celu usunięcie danych i anulowanie konta dziecka.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i realizacją zamówienia i umowy.

Administrator posiada odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieautoryzowanym lub bezprawnym przetwarzaniem danych osobowych oraz przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych. Informujemy jednak, że nie możemy w pełni wyeliminować zagrożeń bezpieczeństwa związanych z przechowywaniem i przesyłaniem danych osobowych.

Proszę kontaktować się w sprawie Pana / Pani danych osobowych na: polishjoker21@gmail.com

Zapraszamy do zapoznania się z nasza Polityką prywatności:

 

Polityka prywatności Sklepu internetowego "FreedConn.com.pl"

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do regulaminu Sklepu internetowego działającego pod domeną https://maxto-sklep.pl stanowiący integralną część Regulaminu i określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów oraz zasady stosowania plików „Cookies”.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Polish Joker Sp.zo.o. ul.Ogrodowa 13,32-300 Olkusz
 3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 4. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane na podstawie zgody Klienta wyrażonej poprzez skorzystanie z usług dostępnych w Sklepie internetowym w zakresie świadczenia usług w tym poprzez założenia konta, rejestrację, logowania lub zaznaczenie odpowiedniego chekbocx’a.

§2 Słowniczek

 

 1. „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Ustawa” oznacza ustawę z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 1000 z dnia 2018.05.24);
 3. „Dane osobowe oznacza” oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 4. „Administrator” oznacza firmę Polish Joker Sp.zo.o.  który przetwarza dane osobowe Klientów przez nich pozyskanych i wyłącznie w celach określonych niniejszą Polityką Prywatności.
 5. „Klienta” oznacza każdą osobę fizyczną, która korzysta z usług sklepu internetowego Freedconn.com.pl i w związku z tym udostępnia swoje dane osobowe.

§3 Administrator Danych Osobowych

 

 1. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych swoich Klientów.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są wyłącznie w celach realizacji Umowy oraz jedynie w zakresie obojętnym niniejszą Polityką Bezpieczeństwa.
 3. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych również Klientów zapisanych na newsletter i webinar.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP, adres do przesyłki.
 5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności:
 6. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 7. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
 8. w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Klienta zgodą jeżeli wyraził zgodę na otrzymywanie ofert w celach marketingowych.
 9. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Klientów oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 10. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i stosownych umów.
 11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 12. Administrator wdrożył odpowiednie środki organizacyjne i techniczne oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

§4 Uprawnienia Klientów

 

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Klient, którego dane osobowe dotyczą ma prawo do uzyskania kopii swoich danych, prawo do przeniesienia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§5 Zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator danych przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji usług dostępnych w Sklepie internetowym oraz w celach księgowych tj. :
  • złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
  • zawarcia umowy sprzedaży,
  • wystawienia faktury VAT,
  • prowadzenia Konta klienta,
  • realizacji usługi „Newsletter”.
 2. Administrator danych zbiera oraz przetwarza następujące dane użytkowników:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres do doręczeń,
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
  • adres poczty elektronicznej (e-mail),
  • numer telefonu.
 3. Administrator danych oświadcza, iż podanie powyższych danych przez Klienta jest dobrowolne ale niezbędne do pełnej realizacji usług przez Administratora danych.

§6 Środki Bezpieczeństwa

 

 1. Klienci, aby skorzystać z usług Administrator, tworzą profil i rejestrują się na stronie internetowej Administratora.
 2. Dane osobowe są przechowywane w systemach chroniących je na wypadek zarówno przypadkowego zniszczenia jak i nieupoważnionego dostępu.
 3. Dane przetwarzane są w systemie rozproszonym, w architekturze klient-serwer. Logowanie do serwerów zawierających dane osobowe Klientów możliwe jest wyłącznie dla upoważnionych pracowników po podaniu loginu oraz odpowiednio złożonego hasła. Wszelkie strony logowania do systemów przetwarzających dane osobowe są chronione certyfikatami SSL.
 4. Wszystkie centra danych osobowych są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed niepowołanym dostępem osób nieuprawnionych w tym systemy antywłamaniowe, bariery fizyczne i optyczne, brak możliwości przebywania osób trzecich.
 5. W obiektach są stosowane mechanizmy ochrony przeciwpożarowej przystosowane do gaszenia urządzeń pod napięciem.
 6. Administrator stosuje cykliczne wykonywanie kopii danych na niezależnym urządzeniu, umożliwiającym przywrócenie danych nawet w razie całkowitej awarii serwera głównego.

 

§7 Polityka „Cookies”

 

 1. Administrator danych wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane i przechowywane na urządzeniu Klienta za pomocą którego łączy się z Sklepem internetowym. Administrator danych wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 2. Pliki Cookies pozwalają Administratorowi danych na dostosowanie i optymalizację Sklepu internetowego dla potrzeb Klientów, tworzenie statystyk odsłon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpieczeństwa Sklepu internetowego. Pliki Cookies stosowane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu strony internetowej w umożliwienia powrotu do zawartości koszyka.
 3. Klient w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może skasować pliki Cookies pochodzące z Sklepu internetowego lub całkowicie zablokować ich gromadzenie na urządzeniu Klienta.
 4. Zablokowanie przez Klienta możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu internetowego.

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl